Home Og-barruu Oromoon Tokkicha!

Oromoon Tokkicha!

by

OROMOON TOKKICHA

Akka waan Oromoon Oromoo kaan caaluu
Akka waan Oromoon caba Oromoo laaluu
Worri diinaan woliin nu keessa shubbisu
Imimmaan hiyyeessaa isaan haa cubbisu.

Garuuu worri garaa qulqulluuwaa qabdan
Worri dhugaafi haqaan ummataaf dadhabdan
Garaa keessanitti shira hin baatinaa
Garaadhaaf jettanii fira hin nyaatina
Akka kaayyoo sabaa galmaan geettanitti
Jaalala baayyisaa jidduu teessanitti.

Ilaalcha adda addaa akka qabnu beeknee
Haqa wolii tiksaa mirga wolii eegnee
Yaada yaadaan moonee argachuudhaaf fala
Badaa fi mishaa foonee mari’achuun ala
Oromoof waa takka hin fiddu an jabaan
Ilaacha na qofaa hardha hin bittu gabaan

Tolaafis, lolaafis gurmuu gabbifannee
Hamaanis ,tolaanis woliin mari’annee
Akka wol dhageennu akka wolii tollu
Akka wolii gallee lollus woliin lollu
Tokkummaa lallabi cubbuu lagadhuutii
Dhugamaaf dadhabi dhugaa qabadhuutii

Imimmaan Oromoo hanga qoorsinutti
Ummata Oromoo hanga boonsinutti
Irree wolii taanee nu dhaloonni qubee
Wolii tumsuun ala namuu wol utubee,,,
Amantii fi kutaan wol qooduun fokkicha
Eenyutu eenyuun tara Oromoon tokkicha.

Walaloo: Amaan Nyafaroo

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: