Home Boohartii “Otuun abbaa manaa koo dhiisee deemee akkam ta’aa laata?”

“Otuun abbaa manaa koo dhiisee deemee akkam ta’aa laata?”

by

Haadha manaafi abbaa manaa tokkotu wajjiin jiraachaa ture. Haati manaa kun, “Otuun abbaa manaa koo dhiisee deemee akkam ta’aa laata?” jettee teessee yaadde. Akkamitti akka aaru baruu barbaadde. Gaaftokko yommuu inni manaa ba’u xalayaa barreessitee minjaala bakka ciisicha isaanii jirurra keesse. Xalayichis akkas jedha;
“Siif obseen dhadhabe. Anaafi ati walii galuu hin dandeenye. Kana booda obsa koo fixadheera. Si wajjiin gubachaa jiraachuu hin fedhu. Nagaan turi, ani deemeera,” jettee ofii immoo siree jala seentee dhokatte.

Abbaan manaa yeroo ol seenu haati manaasaa hin jirtu. Kutaa ciisichaa isaaniitti yommmuu ol lixu, xalayaa isiin barreessitee minjaala irra keesse sana argee dubbisuu jalqabe. Erga dubbisee fixee booda gammachuudhaan ol utaale. Bilbila isaa saffisaan fuudhee nama tokkotti bilbile. “Helloo damma koo eessa jirtaa? Uffee…isiin siin jedhe sun ni sokkiteem. Eessatti wal agarraa? Baga narraa deemte. Duruma iyyuu sitti himee jira. Aatu dogoggore, jalqabuma si fuudhuun qaba ture. Ariifadhuu bakka dur wal agarru sanatti koottu damma koo. ‘Bye” jedhee bilbila cufee kutaa ciisichaa keessaa ba’e.

Haati manaa isaa waan kana hundaa siree jala ciistee afaan isii ukkamsitee dhaggeeffachaa turte. Waan gurri isii dhaga’e kana amanuu dhadhabde. Hirqinfattee bootte. Imimmaan fuula isiirraa dhangala’e. “Dhiira amanuun kanumaa?” jettee gaddaa fi aariidhaan gubatte. Siree jalaa baatee kutaadhuma ciisichaa sana keessa fajajjee dhaabatte.

Yeroo abbaan manaa isii balbala mooraa banee gadi ba’u, kutaa ‘saaloniitti’ achi dabartee waraqaa wayii kan abbaan manaa isii barreessee kaa’ee bahe argite. Waraqichas fuutee dubbisuu jalqabde. Akkas jedha;
“Atillee na dhokachuuf yaaddee, ani garuu miila kee siree jalatti argee jira. Nan sobe eenyuuf iyyuu hin bilbille. Daabboo
bituufan deebi’ee gadi bahe. Tapha fokkisaa akkasii dhiisii ka’ii irbaata nuuf qopheessi. Sin jaalladha,” jedhee barreessee deeme.

“Osoo hin hubatiin qubaa hin gubatiin,” jedhama mitiiree yaa ummata keenna? jedhu biyya keenyaa.

Kan Dubbise Isiniif Qoode!
Oolmaa gaarii!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: