Home Fayyaa Qabxiilee 7 tan dubartii ulfaa’uu barbaaddurraa eegamu!

Qabxiilee 7 tan dubartii ulfaa’uu barbaaddurraa eegamu!

by

Qabxiilee 7 tan dubartii ulfaa’uu barbaaddurraa eegamu!

✍ Walqunnamtii saalaa guyyaa tokko tokko gidduu bahanii godhuu
✍ Guyyaa laguun/xuriin itti dhuftu guyyaa meeqaffaa ji’a meeqaffaa keessa akka ta’e galmeeffattee barreeffachuu. Bakki kuni bakka dubartoonni keenya hundi itti shawwadamteedha. Laguu rabbiitu natti fide jettee guyyaa kam akka itti dhufe hin barreeffattu barreeffachuus hin feetu! Garuu silaa faayidaa guddaa qaba. Yoo ulfooyte guyyaa laguun itti dhufte sanirraa eegalee umriin daa’imaa shallagama. Kanaaf yaa ginnoota keenya itti yaadaa
✍ Hanguma umriin keessan deemaa deemtuun carraan dhala argachuu keessanii akka tiqqaatu beekuu qabdu.  Yeroon mala dhahachuuniis bayeessa
✍ Viitamiina foolik asiidii jedhamu guyyuu fudhachuu
✍ Nyaata fayyaf gaarii ta’an soorachuu
✍ Ulfaatina qaamaa garmalee gad-buusuu
✍Sigaaraa aarsuuufi alkoolii dhuguu irraa fagaachuu
Fayyaa hin dhabinaa!

👇👇👇
https://t.me/KedirAbdulatifH

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: