Home Og-barruu Qulqulluun Halkan Yaa’aa!

Qulqulluun Halkan Yaa’aa!

by
Qulqulluun Halkan Yaa’aa!
Bofti gaafa jiru, mixii duguugee nyaata;
Gaafa bofti du’e, mixiin tuuchee soorata;
Gudeelcha tokkorraa, kibriita 1M tolfama;
Bosonni kumaatamni, kibriita 1n gubama.

Dhalli namaa waliif yaadee, yoo ta’e riqicha;
Rakkoo keessaa bahee, hamtuu wal-oolcha;
Osooti ijaan arguu, ibiddatti walin dhiibuu;
Dhaamaa ofii dhiisee, dibaa ollaafin dibuu.

Fageessee yaaduu, qalbii keennatu dadhabe;
Kanaaf mul’anni keenna, galma gahuu dhabe;
Rakkoo waliitti gammadaa, irra jilbiiffannee;
Bitintira aanaa keennaa, ciqileen kurkumnee.

Namatu hindhugu, HO² qulqulluun halkan yaa’aa;
Nama hindhageeffatu, gaarii hiyyeessa haasa’aa;
Yaadni gaariin dhufu, kan humna qabu korkoma;
Gaafa beekaan dubbatu, ka hinhubanne morma.

Dhugaa keennarraa, tasumaa duuba hindeebinu;
Rakkoo hamtuun obsinee, hubboo keessas ifnu;
Gootummaafi arjummaa, eennullee nun saamu;
Yaa sabaa abdii hinmurinaa, kan isiniif dhaamu.

Kadiir Abdullaxiif Hajjii
Bitootessa 20, 2021

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: