Home Fayyaa Ramadaanaafi Fayyaa Afaanii

Ramadaanaafi Fayyaa Afaanii

by

Ramadaanaa fi Fayyaa Afaanii
______
Ramadaanni waktii wantoota adda addaa irraa of qusannu, of ittifnuu fi of daangessinuu dha. Haa ta’u malee fayyaa keessoo afaanii fi ilkee eeggachuu irraa of qusachuu ykn of daangessuu hin qabnu. Yeroo kamuu caalaa ,yeroo fayyummaa Keessoo Afaanii fi ilkaan keennaatiif xiyeeffannoo kenninuu dha.

Yeroo Soomanaa,dhangala’oon qaama keenna keessaa haalan gad bu’a. Kun ammoo kaayyoo soomanaa keessaa isa tokko. Haalli kun ammoo jarmoota afaan keessaatiif carraa guddoo bana. Jarmoonni kunniin ammoo urachuu ilkaanii fi foolii badaa afaaniitif nu saaxiluu malu.

Malli hoo?
___
Akkuma beekkamu waktii Ramadaanaa keessa nyaannii fi dhugdoon ka hayyamamu .
*Luulluuqii boodaa(Iftar) hamma obboreeffannaati(Suhoor).
Kanaafuu

1. Luulluuqqi boodaa fi Suhoor irratti haalaan qulqulleeffachuu

2. Dhangala’oo qulqulleesituu afaanii(Mouth wash) fayyadamuu

3. Bishaan heddummeessanii dhuguu, lulluuqatuu

4. Kuduraa fi mudaraalee adda addaa soorachuu. Gosti soorataa kunniin dandeetti ittisa faalama jarmootaa tishulee qaamaa ni dabala.

5. Gosa soorataa ilkii fi afaanitti maxxanuu malan dhiisuu ykn xiqqeessuu.

Gosootni soorataa ka akka kaarboohaydiraatii carraan afaanii fi Ilkaan irratti maxxanuu guddaa dha. Kun ammoo saaxilamummaa nyaatamuu ilkii fi foolii badaa afaniitiif gahee guddoo qabu. Yoo soranne ammoo turtii daqiiqaa 20 hin caallee keessatti rigachuu qabna.

Rigaa Mukaa(Miswaaka)
_________________

Miswaakni muka
_filoraayidii uumamatiin kan badhaadhe

_Qabiyyee uumamaaa ka farra jarmootaa ta’aniin ka faayame. Akka qorannoo adda adda ibsutti, Miswaakni qabeyyee uumamaa ka fayyummaa ilkaaniitiif oolan 19 qaba.

#kiniika_Ilkaani_Dambal irraa

Teessoon: Magaalaa Asallaa ganda 04.

Hub: Barreeffamni tun waayee Ramadaanaa fi maloota ittisa_dhibee keessoo Afaanii haasofti.(preventive oral health tips during fasting)

Mata duree ‘Ramadaanaa fi Dhukkubbii yaalaa ilkaanii irratti yeroo itti aanuu ni dhiyeessina!

Galatoomaa
©Kiliniika Ilkaanii Damabal
©Dr. Ahmad Furoo
©Dr. Namoo Amboo

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: