Home Og-barruu Seenaa Ajaa’ibaa

Seenaa Ajaa’ibaa

by

Seenaa Ajaa’ibaa

   Barataa tokkotu ture. Abbaafi haadha waan hin qabneef nama isa gargaaru dhabee ofumaa barataas, ofiif of gargaara ture. Yeroon isaa ganna waan tureef hanga manni barumsaa banamuuf waan tokko tokko daldalee qarshii walitti funaannatee baruumsatti deebi’uuf yaade. Guyyaa tokko akka tasaa ta’ee gaazexaa gurguruuf qabatee magaalaa keessa deemuu eegale.

   Haata’uu malee guyyaa sana gaazexicha namni isarraa bitu hin turre. Guyyaa guutuu naannawaa oolee garmalee beela’e. Fala barbaadee waan godhu yeroo dhabu mana namaatti goree du’uu irra nyaata kadhachuuf murteesse. Mana nama tokkootti yeroo deemee balbala rukutu intalli takka dhuftee balbala jalaa bantee, “maali barbaadde obboleessoo,” jette. Innis waan akkasii gaafachuun jalqaba waan itti ta’eef nyaata naaf kennaa jechuu dhiisee, “mee bishaan bishaan dhugaatii naaf kennitaa,”  jedhe. Isheen takka dhaabbattee fuula isaa ilaalte. Maatiin ishees hedduu nama qabeenya qabu hin turre. Gara manaatti oli deebitee nyaata mana keessaa dhabde.

   Haata’uu malee, bishaan inni gaafate osoo hin ta’in Aannan fiddee dhufteef. Inni rifatee,
“Ani bishaan jedhe maaliif aannaniif dirqamte?” jedhee “meeqa siif haa kafalu” jedhee gaafate?
Isheen, “lakki waan tokkoyyuu hin kafaltu maatiin keenya rakkannuyyuu waan qabnuun nama akka keenya rakkataa gargaaruu gaafa daa’imummaa irraa jalqabee na barsiisee jira,” jetteen.
Innis, “tole galatoomi” jedhee hedduu galateeffatee biraa deeme.

   Erga turanii bara 10 lakkaawanii booda mucichi baratee doktora ta’ee jira. Gaafa tokko isaa guyyaa hojii irraa boqonnaa irra jiruu hospitaala inni keessatti hojjatuu bilbilli bilbilameef. Ergaan bilbilaa akkas jedha ture, “maaloo maaloo amma kanaaf ogeessi baqaqsee hodhuu danda’u nu bira hin jiru waan ta’eef adaraa lubbuu namaa baraari,” jedha. Kana booda innis garmalee ariifachaa gara hospitaalichaa deemee, oli galee dafee uffattee gara kutaa surgery seene. Yeroo seenu waan addaa tokko arge. Intalti gaafa sana aannan kenniteefiidha kan du’aaf jireenya jidduu turte. Ishee baqaqsee hodhee turtii guyyaa muraasa booda of barte.

   Eessa akka jirtu yaaduu jalqabde. Gaafa ofi ilaaltu baqaqxee hodhamuu agarte. Doktorichi dhufee gaafachuu eegale. Isheen isa tasuma hin yaadatne. Garuu doktor “waan si gaafadhu qaba” jetteen imimmaan dhangalaasaa. “Maal maal taate” jedhee gaafate.
“Ani maatii hiyyeessa irraa dhaladhe, abbaan koo dhiyeenya kana adunyaarraa boqate. Anaa miti maatiin koo takkaa hospitaala guddaa akkanaa seennee yaalamee hin beeku. Yoo dhibamnes mana yaalaaf mana qorichaa xixinnoo irraa dawaa bitanna malee. Amma harmee koottu mana abbaa qabeenyaa qulqulleessaa nu guddisaa jira. Kanaafuu baasii kana akka suuta jedhee kafalu naaf eeyyami,” jette.
Innis dhageffatee, “mee maalumaafuu xalayaa mana baajataa irraa siif haa ergamuu deemii gali,” jedheen.

  Guyyaa muraasa booda Xalayichi ergameefii banuu sodaatte. Qarshii ani jireenya koo keessatti kafaluu hin dandeenye ta’uu mala jettee yaadde haa sodaattu malee xalayicha banuuf dirqamte. Yeroo bantu xalayichi akkas jedha. “Hunda dura fayyitee sadarkaa kana gahuuf rabbiif galata. Nuti hunduu eessaa kaanee eessa akka geenyu hin beeknu. Yaala keetiif gatii bahe tilmaamnee jirra. Sitti himuuf ni ulfaata. Haata’uu malee, ni yaadatta yoo ta’e guyyaa tokko barataan gaazexaa gurguru tokko dhufee bishaan si gaafatnaan, aannan kenniteef. Ati na dagattus ani akkuma argeen sibare. Ani mucaa gaafa sanaati. Anumaa sanatu doktora har’a rabbiin wajjiin siyaale ta’e. Takkaa akka guyyaa sanaa beela’ee, dheebodhees hin beeku. Osoo ati aannan sana naaf hin kennin haftee ani du’uus ni danda’a ture. Atis waan qabduun du’arraa na baraartee jirta, anis waan qabuun du’arraa sibaraaruuf yaalee jira. Qarshiin kee guutuun aannan burcuqqoo tokkoo ati gaafa sana naaf kenniteen bakka bu’ee jira. Hunda isaa sirraa kafalee jira, homaa hin yaadin, rabbi si haa fayyisu,” jedheen.
Isheen gaddaaf gammachuun itti wal-makee imimmaan dhangalaafte. Oolee bula malee, gaarummaa kee har’aatiif badhaasa niqabda.

Maddi: Kan Dubbise!
Kedir Abdulatif Haji
👇👇👇
https://t.me/KedirAbdulatifH

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: