Home Fayyaa Shakkiin dhukkubbii sammuu gaa’elaaf jaalala namaa diigudha!

Shakkiin dhukkubbii sammuu gaa’elaaf jaalala namaa diigudha!

by

Shakkiin dhukkubbii sammuu gaa’elaaf jaalala namaa diigudha!

Haadha manaatu yeroo hundaa abbaa manaashee shakka, keessa baatee hojjettuu manasheetti shakkuu jalqabdee.
Guyyaa tokko abbaan manaankoo hojjettuu manakoo waliin hariiroo biroo waan qabuuf hojiisaa saaxiluun qaba jettee kiyyoo/qormaata wayii qopheessiteef. Isheeniis hojjettuu manasheen gara manakeetii guyyaa shaniif deemi jettee geggeesiteen.

Akkuma amalasaa abbaa manaashee haadha manaasaan hojii deemeen dhufa jedhee haadha manasaa dhungatee manaa bahe. Haati manaansaas yeroo kana shakkuun dhokattee dhaqtee kutaa hojjettuunshee ciistu keessa qullaashee ibsaa cufuun uffata halkaniif uffattee ciiste!

Yeroo kana namni tahe balbala banatee olseene utuu waan tokko hin dubbatin uffata ofirraa baasee ishee waliin walqunnamtii saalaa gochuuf gagammadaa itti utaale…. Cinaa ciisee tuttuquu eegale. Isheen abbaa manaashee seetee “kunoo bagan si saaxile edaa ati guyyaa guutuu ishee waliin ciista” anaaf yeroo hin kennitu amma isheef yeroo laattu jettee gaafa aartee dubbattee ibsaa mana keessaa bantu…..

Edaa isheen waardiyyaa waliin amma kana ciisaa turte. Wardiyyichis na’ee dhiifama giiftii isin hin seene ani hojjettuu manaadhan se’e jedhee yeroo sagalee olkaasee dubbatu, gidduutti abbaan manaashee gaafa fiigee kutaasaanii deemu lamaan isaanii utuu qullaa jiranii walirratti qabe.
Inni ammoo dabreesaa na’ee……. maaltu akka ta’e tilmaamuu dandeessu…. Amanamummaan gammachuu mana tokkoof furtuudha!  Shakkiin balaa hamaa gaa’eelaaf jaalalatii!.

Fayyaan Faaya
Dr. Gurmessa

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: