Home Fayyaa Taa’umsa daa’ima gadameessa keessaa

Taa’umsa daa’ima gadameessa keessaa

by

Taa’umsa daa’ima gadameessa keessaa

Haalli taa’umsa daa’imaa wayita ulfaa hanga ji’a 8tti murtaa’aa miti. Kana jechuun teessumni daa’ima ji’a 8 gadii guyyaa dha gara guyyaatti jijjiirama. Haa ta’u malee wayita guyyaan da’umsaa dhiyaachaa deemu taa’umsi daa’imaa murtaa’aa fi kan hin jijjiirama ta’a. Haalli taa’umsa daa’imaa wayita kana akka armaan gadii ta’a.
✍️95% Mataan gara balbala gadameessaatti garagaluu. Wayita kana harmooliin ciniinfatanii da’uu danda’u.
✍️ 3% taa’umsi/udduun gara balbala gadameessaatti garagaluu. Karaan/Mali da’umsaa ulaagalee adds addaa irratti hunda’a.
✍️ Persentaan baayyee xiqqoo ta’an wayita daa’imni dalga ciistudha. Kun wayita hordoffii yoo mul’ate ogeessa fayyaan hanga tokko jijjiramu mi danda’a. Wayita ciniinsuu yoo argame maali da’umsaa opereeshiniidha.
✍️Kanaaf taa’umsi daa’ima gadameessa keessa jirtu yoo sirrii ta’uudha baate haadharrattis ta’e daa’ima irratti rakkoo hamaa fiduu waan danda’uuf hordoffii wayita ulfaa haalaan fudhachuun barbaachisaadha. Ogeessonni fayyaa kan buufata fayyaa irraa hojjettanis haala taa’umsa daa’imaatti xiyyeffannoo akka itti kennitaa Kan jedhu dhaamsa kooti.
Galatoomaa

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: