Home Tajaajiloota Keenya Telegram tajaajila isaa kafaltiin jalqabuufi

Telegram tajaajila isaa kafaltiin jalqabuufi

by

Telegram tajaajila isaa kafaltiin jalqabuuf

Ji’a darbe oduun Telegram sadarkaa kaffaltii qabu jalqabamuu akka barbaadamu jedhu interneetii irratti babal’achuu kan jalqabe yoo ta’u, guyyaa muraasa dura hundeessaan fi hoji gaggeessaan dhaabbatichaa Pavel Durov dhugaadhaan kun ta’aa akka jiru mirkaneessee jira.

Telegram Premium akkuma beekamu dhuma baatii kanaa eegaluuf jira. Yaaddoo jalqabbii kafaltii telegram kee dura garuu, amaloonni ammaa kan telegram bilisaan ta’an hundi bilisa ta’anii akka hafu. Kana qofa osoo hin taane, gara fuulduraattis amaloonni haaraan gara sadarkaa bilisaan tajaajila kennan dhufaa jiru.

Telegram Premium’n “namni kamiyyuu amaloota dabalataa, saffisaafi hammaa guddaa akka argatu” ni hayyama jedha Durov. Akkasumas “fayyadamtoonni Telegram akka deeggaran fi kilabii dursanii amaloota haaraa argatutti akka makaman ni hayyama”. Fayyadamtoonni Telegram Premium hin mallatteessine illee al-kallattiin faayidaa isaa tokko tokko argachuu ni danda’u, kan akka sanadoota dabalataa gurguddoo, miidiyaa fi istikaara fayyadamtoonni Premium irraa ergaman ilaaluu, ykn deebii Premium duraan ergaa irratti maxxanfame dabaluudhaaf tuquun deebii kennuu fi haala kana fakkaatuun.

Nagaan oolaa!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: