Home Award Ulaagaa dorgommii “Badhaasa Kadiir Abdullaxiif” Marsaa 2ffaa

Ulaagaa dorgommii “Badhaasa Kadiir Abdullaxiif” Marsaa 2ffaa

by

Ulaagaa Dorgommii “Badhaasa Kadiir Abdullaxiif” Marsaa 2ffaa

Badhaasa wal-dorgommii marsaa 1ffaa walaloo Haacaaluu Hundeessaa irratti wal-dorgomsiisuun barreessitoota ciccimoo ummatatti baasuuf yaallee jirra, badhaasa keenna barreessitoota ulaagaa dorgommii guutaniif kenninee jirra. Kunis kanneen 1ffaa – 3ffaa qabatan; qarshiifi waraqaa ragaa kan kennine yommuu tahu, barreessitoota kudhaniif waraqaa ragaa isaanii kenninee xumurre.

Haaluma wal-fakaatun badhaasa marsaa 2ffaa qopheessuutti jirra. Dorgommii marsaa 2ffaa akka adda isa taasisuun badhaasa hamilee hawwataa taasisuuf ulaagaan dorgommii jijjiiramee jira. Haala barreessaa cimaa itti argannuuf challenge barreessaa cimsu tolfamee jira, haala barreessaan walaloo madaalli kaasu itti barreessuuf guyyaa bal’ifnee jirra. Kallattiin ulaagaa yoo ibsinu:

1. Dorgomaan kamiiyyuu maxxansa dorgommii sana fuula Facebook (page), Chaanaalii Telegiraamiifi garee qabutti qooduu qaba, dorgomtoota Platform isaanii jala seennee ilaalla, yoo danda’ame akka qoodaniif namatti kennatuu danda’u.

2. Namoonni dorgomtoota filatuuf gama dorgommii kanaa dhufaniifi dorgomtoonni, Chaanaalii Yuutuubii keennaa subiskiraayiibii gochuun dhaabbata badhaasa keennaa deeggaree akka tumsu fedhiidhaan barbaanna. Chaanaalii https://Youtube.com/KedirAbdulatifH kana subscribe gootu.

3. Dorgommii Badhaasa Marsaa 2ffaa walaloo cimaa barreessuun dorgomaa tahuudha. Badhaasa marsaa kana nama 6 qarshii kan badhaafnuu fi waraqaa ragaa kan kenninu yommuu tahu, dhiirota 3 fi dubartoota 3 badhaafama. Dhiirotaafi dubartoota dorgommii keessatti hirmaattanii sadarkaa 4-10 qabattaniif waraqaa ragaa kennina.

4. Walaloo barreessitanii erga comment gootanii booda walaloo cimaa dhiira 10 fi dubartoota 10 wal-dorgomsiisuun yeroo filannoo (vote) dorgommii kenname keessatti namoota sadarkaa filannoon adda bahaniif badhaasni laatama. Ibsa dabalataa nikennina, yaada keessan nifudhanna.

5. Dorgommiin marsaa 2ffaa walaloo cimaa ta’e, #Sirna_Gadaa irratti barreessitu. Osoo nama walaloo cimaa Sirna Gadaa irratti barreessitee badhaasa argatu taatee walaloo akkamii barreessita? Walaloo cimaa barreessii badhaafami! Akka maxxansa kana argiterraa Adoolessa 8, 2022 – Adoolessa 11, 2022 yeroo guyyaa sadii keessatti barreessita. Maxxansa wal-dorgommii wayta baafnu comment godhatta.

Hub: Maxxansi dorgommii kuni asumatti qofa dubbifama, marsaa biraatti hin fayyadu! Akka namoonni biraa dorgommii kanatti hirmaatan yoo gootu, link website www.kedirabdulatif.com fayyadami. Maxxansa kana guutuusaa ergiif. Carraa Gaarii!

Qopheessaan:
1. Kedir Abdulatif Haji
2. Kedir Abdulatif Award
3. Koree Qindeessituu

Ispoonsarri:
Bokkuu Media
Hawwii Ijaaraa

Yuutuubii keenna argatuuf 👇👇👇

You may also like

8 comments

Rehobot Tekle July 22, 2022 - 9:04 pm

#SIRNA_GADAA!

Uumeef kalaqa oromoo
Fakkeenyaa warra adii
Mallattoo oromummaa
Wixinaa farra badii
~
Hundee dimokiraasii
Buufata beekaaf hayyuu
Seeraaf sirna qajeelaa
Qaroominarra wayyu!
~
Burqaa qarooma Giriikii
Galmee addunyaa guddaa
Toora dimokiraasii
Hammataa gaarii hundaa
~
Diinqa sommoo fi safuu
Kabachiisaa namummaa
Gola ogummaaf bohaartii
Gonfachiisaa gamnummaa
~
Dabareen wal bulchatee
Dabareedhaan wal saada
Moodela addunyaa maraa
Calaqqee duudhaaf aadaa
~
Araarsaa warra gumaa
Sirna ateeteef bokkuu
Hundee dabaa kan gogsu
Gaafa garaadhaan fokku
~
Dhibee hamaan dhufellee
Araara keetiin badaa
Bu’uura waan hundumaa
Sirnakoo Sirna Gadaa!

Rehoboth tiin

Reply
Kedir Abdulatif July 24, 2022 - 5:55 am

Hirmaannaa keetiif galatoomi 🙏

Reply
Rehobot Tekle July 22, 2022 - 9:15 pm

#SIRNA_GADAA!

Uumeef kalaqa oromoo
Fakkeenyaa warra adii
Mallattoo oromummaa
Wixinaa farra badii
~
Hundee dimokiraasii
Buufata beekaaf hayyuu
Seeraaf sirna qajeelaa
Qaroominarra wayyu!
~
Burqaa qarooma Giriikii
Galmee addunyaa guddaa
Toora dimokiraasii
Hammataa gaarii hundaa
~
Diinqa sommoo fi safuu
Kabachiisaa namummaa
Gola ogummaaf bohaartii
Gonfachiisaa gamnummaa
~
Dabareen wal bulchatee
Dabareedhaan wal saada
Moodela addunyaa maraa
Calaqqee duudhaaf aadaa
~
Araarsaa warra gumaa
Sirna ateeteef bokkuu
Hundee dabaa kan gogsu
Gaafa garaadhaan fokku
~
Dhibee hamaan dhufellee
Araara keetiin badaa
Bu’uura waan hundumaa
Sirnakoo Sirna Gadaa!

Rehoboth tiin

https://www.kedirabdulatif.com/ulaagaa-dorgommii-badhaasa-kadiir-abdullaxiif-marsaa-2ffaa/

Reply
Kedir Abdulatif July 24, 2022 - 5:54 am

Hirmaannaa keetiif galatoomi ❤️🙏

Reply
Jireenyaa Amanuu Gurmeessaa July 23, 2022 - 7:59 am

Walaloon Eebbaa Caalaa anaaf adda

Reply
Mohammedamin Gebi July 23, 2022 - 10:04 am

GADAAN ……
Akkuma aadaa keenyaa
Woggoota dhibbaan dura
Oromoon gadaan bula
Gadaa jechuun nagaya
Gadaa jechuun jaalala.

Gadaan quufaaf ulfina
Hin argu dheebuuf beela
Manguddoon woggaa dhibbaa
Dhiitee sirbuu kajeela.

Heeraa fi seera qaba
Gadaan biyyaaf gaachana
Gadaa jechuun araara
Gadaa jechuun qabbana.

Sirna gadaa Oromoo
Addunyaatu ittiin bula
Gadaan biyyaaf gaaddisa
Gadaan milkiif jaalala.

Gadaan dhugaa lallaba
Guduunfaa dharaa hiika
Dukkana keessa taa’ee
Kallattii biiftuu beeka.

Aadaa Oromoo keessatti
Gadaan kabaja qaba
Yakka hojjatte laalee
Madaalee si adaba.

Odaa jalatti tumama
Sirni ittiin bulmaataa
Kan Oromoo Odaadha
Abbaan rakkoof furmaataa.

Oromoon Odaa shaniif
Sirna gadaa shan qaba
Maddi burqaa Oromoo
Hangafa Odaan roobaa.
Oromoon odaa jala
Taa’ee seera tumata
Guduunfaa dharaa hiika
Gammachuun wal simata

Dharaa fi jibba hin beeku
Wal waamee wajjiin nyaata
Quxisuufi hangafni
Kabaja waliif laata.

Qotee haamee hin tuulu
Gadaan gadoof abaarsa
Nama tasa wal dhabe
Waamee walitti araarsa.

Gadaan woggaa saddeetiin
Aangoo waliif gadhiisa
Kabaja waliif qabu
Adduyaaf agarsiisa.

Oromoon Odaa jala
Taa’ee tokkummaa labsa
Bokkuu abbbaa gadaatiin
Irree diina isaa cabsa

Gadaan quufa, ulfina
Gadaan milkiifi araara
Gadaan biyaaf gaachana
Gadaan biyyaaf waa mara.

Sirni Gadaa ta’uu isaa
Aasxaa jaalalaaf nagaa
Waa takka shakkii hin qabnu
Addunyaa qabna ragaa

Sirni Gadaa Oromoo
Haguma maqaa gaya
Leellisuuf osoo hin taane
Addunyaan ragaa baya.

Barreessaan: Muhaammadamiin Gabii

Reply
Kedir Abdulatif July 23, 2022 - 7:39 pm

Hirmaannaa keetiif galatoomi 🙏

Reply
Naziif Mahamed July 23, 2022 - 11:34 am

Hintala Abbaa Gadaa

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: