Home Og-barruu Voolkaanootu Dhoohe!

Voolkaanootu Dhoohe!

by

Ummanni mari’atee, diinni jigee itti dooyee;
Kaayyoo cimaadhaan, yaadonni wal-fooyee;
Murtoo dabarfate, jilba jilbaan lakkaayee fafa;
Mammaakee, hiibbifatee, deemsasaa itti fufa!
-/-
Dharri mooyame nahee, harkasaa caccabsata;
Barri keenna tahee, yeroon alagaa ijibbaata;
Dhugaan mijuun, dhugaan sugni keenna misa;
Oromiyaatti diddiiree, Addunyaa keessa dhisa!
-/-
Dur yeroo ganni dukkanaa’ee, lagni xululu,
Shiraan dhumne, keennarratti nuxuruuru,
Duulli nutti cimee, qe’eerraa buqqaane,
Fuulli nu shuntura, da’oorraa godaanne,
Safuun sun biyya balleessite,
Seenaa dhiigan barreessite,
Lafti dirsaa bosoqe,
Nafti nafaan wal-hooqe,
Mukti mukaan fottoqe,
Tiifuu lashiin dhimmisee, hoxxeen hoxoxxe;
Hundi gaafas himimsee, ardiin shomorxoxxe;
Wanti hin barre dhufee, faantuun dhalate,
Tokko waliif hin birmanne, ofumaa malate!
-/-
Uumamni garany’aatee,
Qalbiin gadi harcaatee,
Siidaan tatarsaatee,
Qarsaan dhodhootee,
Dachiin kirkirtee,
Samiin mirmirtee,
Sammuun lafaan martee,
Lapheen gatantartee,
Hafuurri wal-hanqatee,
Miilli hohollattee,
Hurriin dukkanni buutee,
Haroon caffaa guutee,
Kichuun kanaan duutee,
Waaqni hahanga’ee,
Saaqatee mamandi’ee,
Namni humnaa isaatii ol-yaadee,
Hummoon dhibee malee aadee,
Baradoon baala mukaa haadee,
Dhaddeen boolla haatee,
Roobaanjireettiin yaatee,
Hafuurri adda ciccitaa,
Uumamuu kee jibbitaa,
Jiruuf bitintira, gitintira,
Jireennaaf hiraara, hiriira,
Daaktuun nama hin ceesiftu,
Beektuun nama hin deessiftu,
Cubbuun lafa hin geessiftu,
Lubbuun cufa hin teessiftu,
Yeroo hamtuu keessatti, haajaan gadi qabee;
Kan ceem’ee, sodaatee, hin teenne dhabee;
Bara gadadoof hiraarri, marsee amba dooye;
Akeeka abjuu guddaa, Risaa Bokkaa Mooye!
-/-
Haa booyu, kan booye,
Haa dooyu, kan dooye,
Booyaan inuma booyaa,
Dooyaan inuma dooyaa,
Caalaan cimaadha,
Dadhabaan laafaadha,
Haa looyu, kan looye,
Haa mooyu, kan mooye,
Farduu kotteen gulufe,
Adamoon funyaanin suufe,
Rakkata bokkuun dhahate,
Garaatu hojjaan dahate,
Malkaan guutee battise,
Kabaan quufee qaxxise,
Voolkaanootu dhoo’e,
Sulula guddatu dhuka’e,
Bofatu garaan looye,
Risaa Bokkaa Mooye!


_____⭐⭐⭐⭐⭐_____

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: