Home Aadaafi Aartii Wal-dorgommii Badhaasaa Gulaallii 2ffaa

Wal-dorgommii Badhaasaa Gulaallii 2ffaa

by

Waldorgommii badhaasa marsaa 1ffaa, gulaallii 2ffaa

Barreessaa Challenge

Sagantaan Barreessitoota Oromoo jajjabeessuuf yaadne akkuma itti fufetti jira. Namoonni akka sagantaa kana qopheessuuf na jajjabeessitaniif sponsor naaf gootan hedduu ulfaadhaa 🙏 Galata ani isiniif deebisuu hin dandeenne narra keettanii jirtu. Hirmaattonni sagantaa kanaafi ummanni keenya kan yoomaraa waamaratti waamatan namarraa hafee hin beeynes galatoomaa ulfaadhaa 🙏

Qabxiilee Barreessaa Challenge! 

👇👇👇

– Ajandaa Og-barruu Afaan Oromoo hoo’ifna,

– Ajandaa qarooma Oromoo beekumsa ammayyaan warra utuban tumsina,

– Barreessitoota Oromoo biyya kamiiyyuu jiraniifi sadarkaa kamirraayyuu jiran jajjabeessina,

– Barreessitoota Oromoo sadarkaa naannoo, biyyaafi Addunyaatti beeksifna,

– Kitaabilee Afaan Oromoo, kanneen barreeffamanii dagatamaniifi haaraa dhufanitti ulfina goona,

– Namoota nurra qabaataniifi nurra beekaniif fakkeenya taana,

– Hamilee hirmaattota dorgommii jajjabeessina!

– Og-barruu Oromoo gama gabaa Digital ta’etti ol-guddifna,

– Dhaloota dubbatu duwwaa osoo hin taane, dhaloota dubbisu, barreessuufi ummata beekumsaan ijaarame horanna…

Hub: Nuti ni jalqabna rabbiin itti nuuf guuta! Abdii horadhaa, waan dandeettaniin Barreessitoota Oromoo tumsaa.

#Share gochuu hin dagatinaa!

Dabalata: 👉 https://t.me/KedirAbdulatifH 👈 daawwadhaa! 👈 daawwadhaa!

You may also like

32 comments

Abdul jalil June 19, 2022 - 5:33 pm

Mashaalah jajjabadha

Reply
Segni Maru June 20, 2022 - 8:36 am

Jabaadhu

Reply
Boontuu Oromiyaa June 20, 2022 - 8:46 am

Jabaadhu amanu

Reply
Boontuu Oromiyaa June 20, 2022 - 8:49 am

Siwajjin jirra amanu

Reply
Boontuu Wallaggaa June 20, 2022 - 8:57 am

Amanu

Reply
Umar Tahir June 20, 2022 - 10:02 am

wolaloo qalbii nama hatee dhugaa nama yaadachiisudha dhiheesse

Reply
Sara June 20, 2022 - 1:54 pm

Jabadhaa

Reply
Sara June 20, 2022 - 1:56 pm

Itti maddaa

Reply
Keenboon Darasuu Fidaa June 20, 2022 - 2:09 pm

Baay’ee namatti tola.

Reply
Alemitu As June 20, 2022 - 2:19 pm

Itti jiraa jabadhaa

Reply
Gammachiis Gaaluu Bijigaa June 20, 2022 - 2:47 pm

Yaada gaariidha! Jabaadhaa hojii daggatame waan ta’eef jiraadhaa eebbifamaa!

Reply
Umar Jimma June 20, 2022 - 3:25 pm

good

Reply
Uzee tube June 20, 2022 - 3:25 pm

Riyaado kenyaa cinaa jirraa

Reply
Anwar June 22, 2022 - 4:04 pm

Riyad jabaadhu ati nama cimadha

Reply
Lammii shekadir June 20, 2022 - 3:29 pm

Baayyee gaarii

Reply
Muktaar Jamaal June 20, 2022 - 3:55 pm

Ok

Reply
Sara June 20, 2022 - 4:05 pm

Jabadhaa calaminne jiraa

Reply
Alemitu As June 20, 2022 - 4:07 pm

💪💪💪💪

Reply
Alemitu June 22, 2022 - 4:38 am

Commenti nni nafdemmu didde malifi

Reply
Jaleta Mhd June 20, 2022 - 4:48 pm

Jabaadhu bro

Reply
Alemitu June 21, 2022 - 2:56 pm

Ilmaan cinqqi nu cinqitanni

Reply
Alemitu June 21, 2022 - 5:48 pm

Ok

Reply
Alemitu June 21, 2022 - 5:48 pm

Jabadhaa durifaminee jiraa

Reply
Alemitu As June 22, 2022 - 3:58 am

Wayyoo nyataminne

Reply
Boontuu Oromiyaa June 22, 2022 - 6:33 am

✊✊

Reply
Alemitu June 22, 2022 - 6:59 am

Jabadhaa

Reply
Tokuma Kabe June 22, 2022 - 8:08 am

J

Reply
We June 22, 2022 - 9:46 am

Wal dorggommii

Reply
Anwar June 22, 2022 - 3:54 pm

Riyad Rayya heddu namatti tolta🥰🥰

Reply
Shasho jibiti June 22, 2022 - 5:26 pm

Aartiinkoo ijakooti

Reply
Yonas June 22, 2022 - 7:02 pm

Amanuu jabaadhu jabduu ilmaa

Reply
Dhaqqaboo Kadiir July 22, 2022 - 7:53 pm

Gadaan Waamara!
Sirna guddaa ganama,
Oromoon kalaqee dhiheesse!
Ittiinis wol-bulchee,
Ittiin wol-gaggeesse!
Uumaa fi uumama,
Safuu fi duudhaa eegee!
Madaalee tilmaamee,
Waan dhufuu herreegee!
Miidhaa fi miidhamaan,
Akkamiin akka adabamu!
Dabaa fi sharriin malee,
Jaalalli akka lallabamu!
Sirna kanatu lallaba,
Duudhaa Oromoo ganamaa!
Kan kana hin beeknetu,
Hadheefatta Oromummaa!
Gadaan gaaddisa,
Ka itti hara galfatan!
Gadaan mana jireenyaati,
Ka itti boqatan!
Gadaan burqituudha,
Dirree qaroominaati!
Gadaan tokkummaadha,
Dirree wolabaati!
Gadaan nageenya,
Dirree araaraati!
Gadaan jaalala,
Dirree waa hundaati!
Gadaan gammachuudha,
Bakka itti taphatan!
Gadaan kennaadha,
Bakka itti argatan!
Gadaan injifanno,
Bakka itti moo’atan!
Gadaan tiksituudha,
Bakka itti wol too’atan!
Gadaan woyyuudha,
Lafa woyyoomaati!
Gadaan waamara,
Sirna misoomaati!
Obsaa Kadiir Bariisoo tiin!

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: