Home Og-barruu Wanti Namaa Hin Quufamtu!

Wanti Namaa Hin Quufamtu!

by

Ilaafuu,
Silaafuu,
Dhabaafuu,
Dhoorgaafuu,
Nuti meeshicha hin hidhannu,
Kanaaf wayta mara hudhamnu,
Waamara miidhamnu,
Yoomara hidhamnu,
Takkaan qoraafamne,
Gamtaan kolaafamne,
Waan qabnu saamamne,
Waan keennaf dhaanamne,

Akka ija baddeessaa,
Akka uka birdheessaa,
Akka gogaa qeerransaa,
Akka bu’aatii fixeensaa,
Fixeensa roobiin arraabatu,
Qeerransa dhiirri kal’oo uffatu,
Baddeessaa uumamni nyaatu,
Birdheessa ittiin qayyatu,
Kanaaf nullee saamu,
Kanaaf itti wal-waamu,
Keennaaf irratti dhaanamu,
Keennaaf nurra garmaamu,

Keenna itti mi’aaya,
Keenna itti mijaaya,
Keenna itti urgaaya,
Keenna itti kalaaya,

Kan jaraa itti ajaaye,
Kan jaraa itti hadhaaye,
Kan jaraa itti fafaaye,
Kan jaraa itti bushaaye,
Kan isaanii hin dubbatan, kaan isaanii hin himanii;
Keennaan ‘kiyya’ jedhan, fageennarraa dhufanii;
Dhiiroo maaltu maalimee? akkamtu akkami silaa?
Diinni ofis hin qusattu, namaafis hin qabdu hilaa!
-/-
Fal’aanaalleen fudhatan, akaafaalleen hammaaran;
Takkaan nagahee hin beekan, kudhan marmaaran;
Kudhanuu hin fuunfatan, ‘ristii’ kiyya jedhu inumaa;
Wanti namaa hin quufamtu, kan ambaa sanumaa!

Wanti isaan qabaniifi isaan hawwan waluu hinargatuu;
Kanaaf lubbuu qabsiisanii, qumaara namaan taphatuu;
Kan isaanii rasaasa tufa, keenna Baaqelaa nyaataa;
Ahaa! Keenna biratti dhoowwamaa, jarri nihidhataa!

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: